W obronie gdyńskiego portu

Kolejne pismo w sprawie finansowania restrukturyzacji PŻM ze środków ZMP Gdynia S.A. #gabinetcieni

Szanowny Panie Ministrze,
Wobec przedstawionych przez Pana informacji o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PŻM P.P. nie kwestionuję potrzeby wprowadzenia tam zarządcy komisarycznego i podjęcia restrykcyjnych działań naprawczych, chociaż liczyłem na głębszą analizę przyczyn trudności „narodowego armatora”, również w odniesieniu do problemów branży, która znajduje się w kryzysie.
Trudno jednak zgodzić się z argumentacją, że przy tak złej sytuacji ekonomiczno – finansowej GK PŻM P.P. finansowanie jej działalności – a właściwe spłata nagromadzonych zobowiązań, w tym programu dobrowolnych odejść pracowników m.in. przez ZMP Gdynia S.A., czyli „odrębny podmiot prawa handlowego podlegający rygorom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa” jest działaniem podjętym na zasadach rynkowych podyktowanym chęcią – a wręcz sposobnością, osiągnięcia większych korzyści ekonomicznych, niż wynikające z oprocentowania lokat.
Jeśli tak jest w istocie, nasuwają się kolejne pytania – o czasokres „inwestycji”, stopę zwrotu, jak również o formę i wymagalność zabezpieczenia na wypadek niemożności odzyskania „zainwestowanych” środków finansowych. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się do Pana Ministra o udostępnienie stosownych informacji.
Jestem przekonany, że głęboka analiza ekonomiczna, przeprowadzona zapewne przez starannie – mam nadzieję, działające organy statutowe ZMPG SA, musiała opierać się na stronie przychodowej przyszłej działalności GK PŻM P.P., która powinna wygenerować zyski pozwalające na wykup obligacji wraz z zagwarantowanym oprocentowaniem.
W związku z tym zwracam się do Pana o przedstawienie strategii rozwoju GK PŻM PP z uwzględnieniem planowanych przychodów.
Pisząc o organie ZMP Gdynia S.A. słusznie zauważył Pan, że „zarząd jest zobowiązany działać zgodnie z najlepiej pojętym interesem spółki oraz zachowaniem celu jej działalności, podejmując decyzje zgodne z prawem, ale przede wszystkim uzasadnione ekonomicznie”.
Mając na uwadze zarówno przedmiot i cel działalności Portu Gdynia, jak i plan inwestycyjny na rok 2017 i lata przyszłe, w tym realizację flagowych projektów inwestycyjnych tj budowę obrotnicy i budowę nowego terminala promowego /projekty wspierane przez fundusze unijne/ trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że angażowanie ogromnych środków w obligacje przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej, jest działaniem zgodnym z celem działania ZMPG SA i uzasadnionym ekonomicznie.
Kluczowym elementem kontrowersyjnej transakcji jest jej zabezpieczenie na majątku PŻM. Wiadomo że egzekucja z majątku jest kłopotliwa a zainwestowane kwoty nie zawsze są do odzyskania.
Nie wyobrażam sobie, aby ZMP Gdynia S.A. uznał omawianą transakcję za bezpieczną i korzystną bez rachunku efektywności, który zapewne przedstawiła PŻM, dlatego zwracam się do Pana Ministra o udostępnienie stosownych dokumentów.
W odpowiedzi na moje zapytanie, stwierdził Pan, że „zasadność ekonomiczną decyzji inwestycyjnych obu portów wydaje się potwierdzać również fakt, iż nie są jedynymi podmiotami zewnętrznymi, pośrednio finansującymi działalność PŻM PP na zasadach komercyjnych”.
W związku z tym zwracam się do Pana o szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia, szczególnie o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wśród wspomnianych podmiotów znajdują się inwestorzy prywatni?
Proszę także o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy UOKiK oceniał te transakcje w kontekście ewentualnych zarzutów o udzielenie pomocy publicznej?
Z zainteresowaniem zapoznałem się z akapitem dotyczącym odpowiedzialności zarządów spółek portowych wynikających z obowiązujących przepisów.
Rozwijając ten wątek i nawiązując do zadanego w poprzednim piśmie pytania, proszę o udzielanie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy zarząd gdyńskiego portu był wyłącznym inicjatorem nabycia obligacji wyemitowanych przez PŻM?
Ponieważ zawarty w Pańskim piśmie wywód na temat wywierania „presji” przez akcjonariusza w zakresie spraw zwykłego zarządu nie jest precyzyjną odpowiedzią na zadane w zapytaniu poselskim pytanie, proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że żaden z przedstawicieli Pańskiego resortu nie podejmował nieformalnych działań mających na celu skłonienie organów spółek portowych do zawarcia przedmiotowej transakcji.
Z poważaniem